Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden onderhoudscontract

 

Artikel 1 Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot een Aircowinkelonline ONDERHOUDSCONTRACT, voor zover hiervan in de offerte en of contract niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de KLANT is uitgesloten. Daarnaast zijn, voor zover mogelijk en voor zover niet strijdig met deze algemene voorwaarden, op alle offertes/aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing de Algemene voorwaarden voor onderhouds- en service- abonnementen voor woninginstallaties (Techniek Nederland). Bij strijdigheid zullen onderhavige algemene voorwaarden voorgaan.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt onder navolgende verstaan:

1.     BEDRIJF: OBIMEDS B.V. met handelsnaam Aircowinkelonline

2.     KLANT: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een CONTRACT met het BEDRIJF heeft afgesloten.


3.     INSTALLATEUR: gediplomeerd personeel.

4.     ADVISEUR: Persoon die in opdracht van het BEDRIJF gemachtigd is een aanbieding te doen.


5.     CONTRACT: de overeenkomst tussen de KLANT en het BEDRIJF die het BEDRIJF tijdens de contractperiode verplicht tot het verrichten van ONDERHOUD en het verlenen van SERVICE volgens de bij het CONTRACT behorende productomschrijving


6.     ONDERHOUD: alle periodieke werkzaamheden aan het TOESTEL die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van het TOESTEL. 

7.     STORING: een gebrek aan het TOESTEL en/of RANDAPPARATUUR, of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.


8.     MATERIAALKOSTEN: kosten, die aan een KLANT in rekening worden gebracht voor materialen, die niet in het CONTRACT zijn inbegrepen. 

9.     TOESTEL: een apparaat ten behoeve van verwarmen, koelen, enz., en mechanische afzuiging.

10.  TOESTELONDERDELEN: alle onderdelen die zich binnen de mantel van het TOESTEL bevinden.

11.  RANDAPPARATUUR: onder RANDAPPARATUUR worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het TOESTEL behorend, verstaan: WiFi module, Afstandsbediening etc. voor zover van toepassing.

12.  UNETO-VNI: de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.

Artikel 3 Voorwaarden voor het sluiten van een CONTRACT

1.     Het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR respectievelijk de aan het TOESTEL verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de KLANT dienen ten tijde van het sluiten van het CONTRACT in een goede staat van ONDERHOUD te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter voorafgaande beoordeling van het BEDRIJF. 

2.     Het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR dienen te voldoen aan de geldende Gaskeurvoorschriften en de geldende voorschriften van de fabrikant. Het TOESTEL dient te zijn aangesloten overeenkomstig de hieromtrent geldende voorwaarden, voorschriften en normen. 

3.     Het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het BEDRIJF niet verplicht tot het sluiten van een CONTRACT over te gaan. 

4.     Het BEDRIJF kan in overleg met de KLANT het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR respectievelijk de aan het TOESTEL verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het CONTRACT ingaat, op kosten van de (toekomstige) KLANT eerst controleren en zonodig saneren op kosten van de KLANT. 

Artikel 4 Herroepingsrecht

1.     Een ONDERHOUDS CONTRACT kan binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen of geannuleerd worden middels het algemene herroepingsformulier. Wilt de KLANT gebruik maken van het herroepingsrecht en heeft de toestelinspectie al plaatsgevonden, dan is de KLANT verplicht de kosten voor deze inspectie te voldoen.

2.     Indien de KLANT/consument een bedrag betaald heeft, zal het BEDRIJF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen, onder aftrek van eventueel verschuldigde kosten van toestelinspectie zoals hierboven staat vermeld.

Artikel 5 Tarieven

1.     Alle door het BEDRIJF genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, per maand inclusief BTW. De tarieven kunnen door het BEDRIJF worden gewijzigd. 

2.     Indien het BEDRIJF een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke index in de branche, de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS, zal het BEDRIJF de verhoging tenminste 30 dagen voor de verhoging aankondigen. 


3.     Als aankondiging geldt een kennisgeving, geplaatst in één of meer dag- of weekbladen die in het gebied waarin het BEDRIJF werkzaam is verspreid worden, dat de tarieven zijn gewijzigd en bij het BEDRIJF ter inzage liggen en aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn.

4.     Indien een KLANT een tariefsverhoging conform lid 2 van dit artikel niet accepteert, kan hij het CONTRACT opzeggen mits dit schriftelijk en binnen één maand na de ingangsdatum van de tariefsverhoging geschiedt.

Artikel 6 Verplichtingen van het BEDRIJF

1.     Het BEDRIJF zal de met de KLANT overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.

2.     Het BEDRIJF zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het CONTRACT, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de KLANT uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.

3.     Werkzaamheden buiten het kader van het CONTRACT zullen aan de KLANT in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Onderhoud

1.     Het CONTRACT omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ONDERHOUD aan het TOESTEL en/of RANDAPPARATUUR dat volgens de onderhoudssystematiek van de fabrikant van het TOESTEL dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het BEDRIJF worden afgeweken.

2.     Het ONDERHOUD per TOESTEL geschiedt eens per 12 of eens per 24 maanden, waarbij het ONDERHOUD plaatsvindt niet eerder dan 9(21) maanden na, respectievelijk niet later dan 15(27) maanden volgend op het laatste servicebezoek.

Artikel 8 Storing

1.      Het BEDRIJF is in geval van STORINGEN tijdens kantoortijden bereikbaar.

2.     Ingeval van STORINGEN aan een TOESTEL en/of RANDAPPARATUUR zal het BEDRIJF binnen 24 uur na de melding van de STORING trachten de STORING te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt. 

3.     Bij STORINGEN die onder de garantiebepalingen vallen van een INSTALLATEUR en/of fabrikant dient de KLANT het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van het BEDRIJF. Indien de KLANT het garantiebewijs niet kan tonen, is de KLANT de kosten van het verhelpen van de STORING aan het BEDRIJF verschuldigd. Storingen die niet vallen onder de garantiebepalingen van installateur en/of fabrikant, komen voor rekening van de KLANT. 

4.     STORINGEN ten gevolge van overmacht, blikseminslag, brand, toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan het BEDRIJF vallen buiten het CONTRACT. 

5.     In geval van onterechte storingsmeldingen brengt het BEDRIJF voorrijkosten in rekening alsmede de kosten voor het nodeloos verschijnen van de medewerkers van het BEDRIJF.

6.     Indien een vervangende airco geplaatst wordt, kan dit een nieuwe dan wel een gereviseerde unit betreffen.

Artikel 9 Verplichtingen van de KLANT

1.     De KLANT dient het BEDRIJF in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen. De KLANT dient ervoor zorg te dragen dat het TOESTEL en/of de RAND- APPARATUUR, waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerker van het BEDRIJF goed toegankelijk is.

2.     De KLANT is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het BEDRIJF, nadat een afspraak is gemaakt ter opheffing van een STORING en/of het uit- voeren van ONDERHOUD, ook daadwerkelijk toegang tot het pand waarin het TOESTEL is geplaatst verkrijgt. Indien de KLANT hiermee in gebreke blijft, brengt het BEDRIJF voorrijkosten in rekening alsmede de kosten voor het nodeloos verschijnen van de medewerkers van het BEDRIJF. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de KLANT de SERVICE c.q. het ONDERHOUD alsnog te laten verrichten.

3.     Indien de KLANT het TOESTEL vervangt dient hij dit te melden aan het BEDRIJF. Het lopende CONTRACT wordt in principe voortgezet.

4.     De KLANT is verantwoordelijk voor afname van gas met de juiste gas- kwaliteit (I2L) conform de toestelspecificatie.

5.     De KLANT zorgt voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering.

6.     De KLANT verplicht zich om alle verplichtingen ingevolge de overeen- komst stipt en volledig na te komen, waaronder onder andere het betalen van termijnen. 

Artikel 10 Betaling en kosten

1.     De vergoedingen die ingevolge het CONTRACT verschuldigd zijn worden bij de KLANT in rekening gebracht.

2.     De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het CONTRACT zullen contant worden voldaan dan wel in rekening worden gebracht. In het geval van een contante betaling door de KLANT geldt het getekende servicerapport als factuur en tevens als kwitantie.

3.     Indien het CONTRACT ingaat na de 1e van de maand gaat de verplichting tot betaling in op de 1e dag van de volgende maand. Bij beëindiging na de 1e van de maand stopt de betaling met ingang van de 1e van de volgende maand.

4.     Een factuur dient door de KLANT te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen wordt de KLANT wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin wordt door het BEDRIJF een aanmaning verzonden waarin de KLANT nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld de factuur binnen 14 dagen na ont- vangst van de aanmaning te betalen en waarin wordt vermeld welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten na het verstrijken van de 14 dagen bij de KLANT in rekening worden gebracht. Indien de KLANT een rechtspersoon is, zijn naast de buitengerechtelijke incassokosten tevens administratiekosten verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de KLANT bovendien de van toepassing zijnde wettelijke rente verschuldigd.

5.     Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen schort het BEDRIJF al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het CONTRACT op, totdat alsnog door de KLANT al hetgeen de KLANT verschuldigd is, betaald is.

6.     Het niet-gebruiken van het TOESTEL, alsmede het niet goed functioneren van het TOESTEL, levert geen redenen op voor staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het TOESTEL indien de elektriciteit-, water,- en/ of gaslevering, om wat voor reden dan ook is onderbroken. 

Artikel 11 Duur en einde van het CONTRACT

1.     Een CONTRACT gaat in op het tijdstip dat door BEDRIJF en KLANT is overeengekomen. Het CONTRACT wordt aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij anders in het contract is overeengekomen, en kan schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van het eerste contractjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien het CONTRACT niet wordt opgezegd, wordt het CONTRACT voor onbepaalde tijd voortgezet. Het voor onbepaalde tijd voortgezette CONTRACT kan schriftelijk ten allen tijden opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2.     Het BEDRIJF is ten alle tijde gerechtigd het CONTRACT tussentijds te beëindigen indien de KLANT toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

3.     De KLANT is ten alle tijde gerechtigd het CONTRACT tussentijds te beëindigen indien het BEDRIJF aantoonbaar ernstig en aanhoudend tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

4.     Indien het toestel ouder dan 15 jaar wordt gaat de contractvorm over op een Airco Direct ZEKER PLUS Contract (indien van toepassing).

5.     HET BEDRIJF kan het contract beëindigen indien blijkt dat onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn dan wel indien reparatie om (veiligheid) technische of economische redenen niet meer verantwoord is. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1.     Het BEDRIJF is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aan- toonbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA-polis van het BEDRIJF. 

2.     Het BEDRIJF is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade, winst- of inkomensderving daaronder begrepen. Evenmin is het BEDRIJF aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, water, blikseminslag, vervuiling van binnenleidingen, schade aan schilder-, binnen- en installatiewerk, etc. of leidinglekkage, of storingen in het water-, gas,- of elektriciteitsnet. 

3.     Het BEDRIJF is niet aansprakelijk voor schade indien de KLANT het BEDRIJF niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere en/of het benodigde ONDERHOUD uit te voeren. 

4.     Het BEDRIJF is nimmer aansprakelijk in de ruimste zin des woords ter zake de afname van gas met een onjuiste/andersoortige gaskwaliteit in de ruimste zin des woords.

5.     De KLANT vrijwaart het BEDRIJF voor aanspraken van derden in de ruimste zin des woords. 

6.     De KLANT is aansprakelijk voor alle schade aan het TOESTEL toegebracht die niet zijn oorzaak vindt in normaal huishoudelijk gebruik. De schade wordt door het BEDRIJF hersteld voor rekening van de klant. 

7.     Schade die geen verband houdt met huishoudelijk gebruik, aldus zake- lijk/bedrijfsmatig gebruik, is volledig uitgesloten. 

8.     Indien zich door leveranciers/producenten van het BEDRIJF geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de KLANT met de betreffende zaken/goederen te handelen conform de door het BEDRIJF of namens leveranciers/producenten in die gevallen bekendgemaakte recall-procedure. Indien het BEDRIJF en/of leveranciers/producenten naar haar/hun oordeel genoodzaakt is/zijn maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de KLANT zich aan zulke maatregelen voor eigen rekening en risico medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling. Het BEDRIJF is niet aansprakelijk voor schade en kosten in de ruimste zin des woords verband houdende met recall- procedures/acties. 

9.     Schade aan eigendommen van derden die het BEDRIJF ter vervoer of ter bewerking zijn toevertrouwd of die zij in huur of bruikleen of krachtens enige overeenkomst onder hun opzicht hebben; zijn uitgesloten.

10.  De KLANT is aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat bij vermissing, ontvreemding of het anderszins verloren raken van het TOESTEL. De KLANT zorgt voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering. 

11.  Indien aan het TOESTEL/de INSTALLATIE of de daaraan verbonden installaties, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na de toestel- en installatiekeuring werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de KLANT of door derden al dan niet in opdracht van de KLANT, is het BEDRIJF niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is. 

Artikel 13 Overmacht

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht niet meer in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

Artikel 14 Geschillen, salvatorische clausule en toepasselijk recht

1.     Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg worden beoordeeld

2.     Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in het CONTRACT of deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen in het CONTRACT of deze voorwaarden, respectievelijk de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen. 

3.     Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met het CONTRACT of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 15 Slotbepalingen

1.     Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden van Aircowinkelonline Onderhoudscontract”. 

2.     Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en liggen bij het BEDRIJF ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de KLANT onverwijld koste- loos toegezonden. De algemene voorwaarden staan tevens ter inzage op de website van het BEDRIJF, www.aircowinkelonline.nl

3.     De laatstelijk gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden is steeds integraal van toepassing.


4.     Het BEDRIJF is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dan wel aan een derde. 

5.     Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van het BEDRIJF en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.

6.     Deze algemene voorwaarden kunnen door het BEDRIJF worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande CONTRACT. Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere of eerdere datum van in werking treden is vermeld. 

7.     Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de KLANT onverwijld kosteloos toegezonden. Het Onderhoudscontract wordt alsdan, met inachtneming van de wijziging, stilzwijgend voortgezet. 

8.     Als bekendmaking van de wijziging geldt een kennisgeving, geplaatst in een of meer dag- of weekbladen die in het gebied waar het BEDRIJF werkzaam is verspreid worden, dat de voorwaarden zijn gewijzigd. 

9.     Indien de KLANT een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden opzeggen

× Hoe kan ik u helpen ?